:. اشكی و لبخندی .: - رمزو راز اعداد در قرآن(1

یکشنبه ۱۳۸۷/۰۸/۰۵

رمزو راز اعداد در قرآن(1
 

                                                                                                                                                     ۱

۱.اولين آيه قرآن " بسم الله الرحمن الرحيم " داری۱۹حرف است.

۲.قرآن از۱۱۴سوره تشكيل شده است واين عدد به ۱۹قسمت است.  

۳.اولين سوره كه نازل شده، سوره "علق" ۱۹سوره ازآخرقرآن است.

۴.سوره علق ۱۹ آيه دارد.

۵.سوره علق ۲۸۵حرف (۱۵*۱۹)  دارد.

۶.اولين باركه جبرئيل امين با قرآن فرود آمد( ۵ )آيه اولي سوره علق

را آورد كه شامل ۱۹ كلمه است.

۷.اين ۱۹ كلمه ،( ۷۶ )حرف ( ۴* ۱۹) دارد كه به تعداد حروف

بسم الله الرحمن الرحيم" است.

۸.دومين باری كه جبرئيل امين فرود آمد(۹)آيه اول سوره قلم راآورده

كه شامل ۳۸ كلمه است. (۲ * ۱۹)

۹.سه ومين باركه جبرئيل امين فرود آمد( ۱۰) آيه اول سوره" مزمل" 

را آورد كه شامل (۵۷)كلمه است. (۳ *۱۹)

۱۰.چهارمين باركه جبرئيل فرود آمد( ۳۰) آيه اول سوره" مدثر" را

آورد كه آخرين آيه آن « بر آن دوزخ 19 فرشته موكلند» ميباشد.

۱۱.پنجمين بار كه جبرئيل فرود آمد اولين سوره كامل"فاتحه الكتاب"

را آورد كه با اولين بيانيه قرآن" بسم الله الرحمن الرحيم" (۱۹حرف)

آغازمي شود..اين بيانيه (۱۹) حرفي بالفاصله بعد از نزول آيه

«برآن دوزخ ۱۹ فرشته موكلند» نازل شد . اين مراتب گواهي ارتباط

آري از شبهه آيه (۳۰ )سوره "مدثر"عدد (۱۹) و اولين بيانيه قرآن

«بسم الله الرحمن الرحيم» (عدد ۱۹) با سيستم اعداي اعجاز آميز

است كه بر عدد ۱۹ بنا نهاده شده است.

۱۲.آفريننده ذوالجلال و عظيم الشأن با آيه ۳۱ سوره "مدثر "به ما ياد

مي دهد كه چراعدد( ۱۹)را انتخاب كرده است.پنج دليل زير را بيان

مي فرمايد الف) بی ايمانان راآشفته سازد ب) به خوبان يهود ونصارا

اطمينان دهد كه قرآن آسماني است. ..ج) ايمان مومنان تقويت نمايد..

تا هر گونه اثر شك و ترديد را از دل مسلمانان و خوبان يهوديت و

مسيحيت بزدايد تا منافقين و كفار را كه سيستم اعدادي قرآن را

 قبول ندارند رسوا سازد.

۱۳.آفريننده بما مي آموزد كه اين نظم اعدادي قرآن تذكري به تمام

جهانيان است (آيه ۳۱ مدثر)ويكي از معجزات عظيم قران است.

۱۴.هركلمه ازجمله آغازيه قرآن "بسم الله الرحمن الرحيم" درتمام

قرآن بنحوی تكرار شده كه به عدد ۱۹ قابل تقسيم است ،بدين ترتيب

 كه كلمه "اسم"۱۹بار،كلمه " الله "(۲۶۹۸)بار(۴۲*۱۹)،

كلمه "الرحمن"(۵۷) بار (۳*۱۹) وكلمه " الرحيم " ۱۱۴بار (۶*۱۹)

۱۵.قرآن ( ۱۱۴)سوره دارد كه هر كدام از سوره ها با آيه افتتاحيه

" بسم الله الرحمن الرحيم " آغاز ميشود بجز سوره توبه  كه بدون آيه

معموله افتتاحيه است،لذا آيه " بسم الله الرحمن الرحيم" در ابتداي

سوره ها ۱۱۳ بار تكرار شده است.

چون اين رقم به ۱۹ قابل قسمت نيست وسيستم اعدادي قرآن آسماني

ساخته پروردگار بايد كامل باشد يكصد وچهاردهمين آيه " بسم الله "

را درسوره النمل كه دو"بسم الله" دارد (آيه افتتاحيه وآيه 30 )

بنابراين قرآن مجيد۱۱۴"بسم الله" دارد.

۱۶.همانطور كه در بالا اشاره شد سوره" توبه" فاقد آيه افتتاحيه

" بسم الله "است. هر گاه از سوره توبه شروع كرده آنرا سوره

شماره يك وسوره يونس را سوره شماره دو فرض نموده وبه همين

 ترتيب جلوبرويم ، ملاحظه مي شود كه سوره "النمل" نوزدهمين

 سوره است(سوره ۲۷) كه" بسم الله "تكميلي را دارد. از اين نظم

 نتيجه مي گيريم كه قرآني كه اكنون در دست ماست با قرآن زمان

 پيامبر از لحاظ ترتيب سوره ها يكی است...!!

۱۷.تعداد كلمات موجود بين دوآيه" بسم الله" سوره "نمل" ۳۴۲(۱۸*۱۹) 

۱۸.قرآن مجيد شامل اعداد بيشماري است .مثلاً:ما موسي را براي

چهل شب احضار كرديم ،ما هفت آسمان را آفريديم .شمار اين

اعداد در تمام قرآن  ۲۸۵  (۱۵*۱۹) ميباشد.

۱۹.اگراعداد ۲۸۵ فوق را با هم جمع كنيم،حاصل جمع (۱۷۴۵۹۱ )

(۱۹*۹۱۸۹)خواهد بود.

۲۰.حتی اگر اعداد تكراری را از عدد فوق حذف نماييم حاصل جمع

 ۱۶۲۱۴۶(۸۵۳۴*۱۹) خواهد بود.

۲۱.يك كيفيت مخصوص به قرآن مجيد اينست كه۲۹ سوره با حروف

رمزي شروع ميشود كه معنی ظاهری ندارند،اين علامات درهيچ كتاب

ديگري ودرهيچ جايي ديده نمي شوند.اين حروف درابتداي سوره هاي

قرآن بخش مهمي از طرح اعدادي اعجازآميز مي باشد كه برعدد ۱۹بنا

شده است.اولين نشانه اين ارتباط اينست كه۲۹سوره ازقرآن بااين

حروف شروع ميشود.تعداد حروف الفبا دراين رموز۱۴وتعداد خود

رمزها نيز۱۴ميباشد.هرگاه تعدادسوره ها(۲۹) وحروف الفبا(۱۴)

رابا تعداد رمزها(۱۴)جمع كنيم ، حاصل جمع ۵۷(۳*۱۹) خواهد بود.

۲۲.خداوند توانا بما ياد ميدهدكه در هشت سوره وسوره هاي شماره

(۳۱، ۱۰،۱۲،۱۳،۱۵،۲۶،۲۷،۲۸ )دوآيه اول كه با اين رموزآغاز

ميشوند حاوي وحامل معجزه قرآن هستند،بايد توجه داشت كه قرآن

كلمه "آيه "رابمعني معجزه بكاربرده است.بايد كلمه آيه داراي معاني

متعددي باشد كه يكي از آنها معجزه است ونيز بايد دانست كه خود

كلمه معجزه درهيچ جاي قرآن بكار برده نشده است،بدين جهت قرآن

مناسب تفسيرنسلهاي گوناگون بشريت است مثلاً نسلهاي قبلي (پيش از

كشف اهميت حروف رمزي قرآن )كلمه آيه را در اين هشت سوره،

آيه نيم بيتي، مي پنداشتند،ولي نسلهاي بعدي كه از اهميت اين رموز

با خبر شدند آيه رابه معني معجزه تفسير كرده اند،بكار بردن كلمات

چند معنايي و مناسب براي همه نسلهاي بشردرزمانهاي گوناگون 

يكي ازمعجزات قرآن است.

۲۳.سوره" قاف"  شامل۵۷ (۳*۱۹) حروف" ق" است.

۲۴.سوره ديگري در قرآن حروف" ق" را درعلامت رمزي خود دارد

(سوره" شورا") كه اگر حروف "ق" را در اين سوره شمارش نمائيد،

ملاحظه خواهيد كرد كه حرف" ق" ۵۷ بار تكرار شده است.(۳*۱۹)

۲۵.بدين ترتيب در مييابيد كه دوسوره قرآني فوق الذكر"قاف"و"شورا"

به اندازه همديگر (۵۷،۵۷) شامل حرف" ق"هستند كه مجموع آن دو با

تعداد سوره هاي قرآن(۱۱۴) برابر است. چون سوره" ق "بدين نحو

آغازمي شود :"ق والقرآن المجيد" تصور حرف" ق" به معني قرآن

مجيد مي نمايد و ۱۱۴ "ق" مذكور گواه ۱۱۴ سوره هاي قرآن است.

۲۶.آمار كامپيوترنشان ميدهد كه فقط اين دوسوره كه با حرف" ق"آغاز

مي شود، داراي تعداد معيني" ق" (۵۷ )موردهستند،گوئي خداوندتوانا

مي خواهد با اشاره و كنايه بفرمايد كه خودش تنها از تعداد حروف

الفبا در سوره هاي قرآن با خبر است...

۲۷.يك نمونه درآيه( ۱۳) از سوره" ق" نشان مي دهدكه هركلمه ودر

حقيقت هرحروف در قرآن مجيد به دستور الهي و طبق يك سيستم

اعدادي بخصوصي كه بيرون از قدرت بشر است گنجانيده شده است..

اين آيه مي فرمايد"عاد ،فرعون و اخوان لوط " در تمام قرآن،مردمي

كه لوط را نپذيرفتند ، "قوم" ناميده مي شوند. خواننده بلافاصله متوجه

مي شود كه اگر بجاي (اخوان ) درسوره" ق" كلمه" قوم " بكار بدره

مي شد چه اتفاقي مي افتاد.!دراين صورت ذكركلمه(قوم)بجاي(اخوان)

حرف "ق"دراين سوره ۵۸بارتكرارمي شد وعدد ۵۸ به ۱۹ قابل قسمت

نيست ولذا با تعداد ۵۷ «ق»كه درسوره" شورا"مطابقت نمي كردوجمع

آن دوبا تعداد سوره هاي قرآن برابرنمي شد،بدين معني كه باجايگزين

كردن يك كلمه بجاي ديگري نظم قرآن از بين ميرود...(ادامه دارد..!)


 

21:12  | يه قطره اشك  |